BETALINGEN

 1. Het cursusgeld is onmiddellijk betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur.

 2. Het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de (beroeps)opleiding/cursus, behoudens bij betaling in termijnen.

 3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de onderneming, de student/cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De student/cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankafschriften van de onderneming aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

 4. Indien de student/cursist in loondienst is en de werkgever van de student/cursist schriftelijk heeft ingestemd (waaronder ook e-mailbericht wordt verstaan) met de betaling van het cursusgeld, inclusief indien van toepassing het extra materiaal, dan blijft bij het ontbreken van de betaling van de werkgever de student/cursist hoofdelijk aansprakelijk en zal het inschrijvingsgeld volledig verhaald worden op de student/cursist.

 5. Het is, indien uitdrukkelijk vastgelegd door de onderneming, mogelijk om bepaalde (beroeps)opleidingen/cursussen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag dient maandelijks via doorlopende opdracht overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de onderneming zoals vermeld op de website tot het volledige cursusgeld is voldaan. Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)

 6. De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de (beroeps)opleiding/cursus. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

 7. Voor sommige (beroeps)opleidingen en cursussen zijn extra materialen nodig die niet zijn inbegrepen in het cursusgeld en die de cursist zelf dient aan te schaffen. Op elke cursuspagina op de website staat geformuleerd of er extra materialen nodig zijn of niet. De cursist verklaart zich voldoende te hebben geïnformeerd over de totale prijs van de (beroeps)opleiding/cursus, inclusief de eventuele bijkomende materiaalkosten of verbruiksvergoedingen.

 8. Alle klachten omtrent de factuur, dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst te gebeuren. Ze dienen overgemaakt worden aan de onderneming per aangetekend schrijven en schorten de betalingsverplichting niet op.

NIET-TIJDIGE BETALING

 1. Indien de student/cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (zie artikel 5) aan de verplichtingen jegens de onderneming heeft voldaan, is de student/cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De onderneming of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de student/cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

 2. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% vanaf factuurdatum verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, zulks met een minimum van veertig euro (€40,00). In deze vergoeding zijn protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn ten laste van de schuldenaar. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de onderneming in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

 3. In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht te Hasselt of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van Hasselt bevoegd, welk ook de woonplaats mogen wezen van de schuldenaar.

PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn vrij van BTW. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.

 2. Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar.