Algemene voorwaarden

Via Sophia, gevestigd in de Zavelvennestraat 23a te Hasselt met ondernemingsnummer 0643.630.137.

Hierna genoemd ‘de onderneming’.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing:

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

(Beroeps)opleiding: Een door de onderneming verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, vakspecialisatie, bijscholing of introductie les, voordrachten dan wel enige vorm van opleiding. Al deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de studenten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. De bepalingen ten aanzien van cursisten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht is voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of “updating” te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen of zij die kiezen voor een heroriëntatie of een re-integratie traject. De onderneming organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of master diploma’s uit.

Student: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij de onderneming inschrijft voor een professionele (beroeps)opleiding of daarvoor een offerte ontvangt.

De (rechts)persoon die een (beroeps)opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl. het volgen van een (beroeps)opleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie.

Cursus voor persoonlijke ontwikkeling: Deze door de onderneming verzorgde opleiding, voordracht, (thuis)studie, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding hebben geen professioneel doel voor ogen.

Cursist: Een student, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een cursus voor persoonlijke ontwikkeling volgt. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

Cursusmateriaal: Het opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, cursusboeken of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (beroeps)opleiding of de cursus.

Cursusgeld: Het totale bedrag van de (beroeps)opleiding of cursus dat een student/cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige (beroeps)opleidingen/cursussen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de student/cursist extra dient te voorzien.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de onderneming en student/cursist.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de onderneming. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle overeenkomsten met de student/cursist.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de onderneming zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).

De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

De student/cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier zich akkoord met de algemene voorwaarden.

De student/cursist verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden en disclaimer vermeld op de website www.viasophia.be.

Bij aankoop van een digitaal product stemt de student/cursist in met onmiddellijke levering en ziet daarom af van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 3. OFFERTES

Alle offertes van de onderneming zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft en binden haar als dusdanig niet. Indien een offerte wordt aanvaard door de student/cursist, komt een overeenkomst tot stand tussen de student/cursist en de onderneming zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de (beroeps)opleiding/cursus waarvoor de student/cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk cursusmateriaal door de student/cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

De offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is de onderneming gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.

ARTIKEL 4. TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De student/cursist gaat een overeenkomst met de onderneming aan door middel van de inschrijving voor een (beroeps)opleiding/cursus. Inschrijving voor een (beroeps)opleiding/cursus vindt plaats via het inschrijfformulier op de website of per e-mail.

De overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook een e-mailbericht wordt verstaan) aanvaarding van deze inschrijving door de onderneming. De aanvaarding door de onderneming geldt tevens als bewijs van inschrijving.

De student/cursist is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de onderneming.

ARTIKEL 5. BETALING

Het cursusgeld is onmiddellijk betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur.

Het cursusgeld dient voldaan te zijn vóór de start van de (beroeps)opleiding/cursus, behoudens bij betaling in termijnen.

Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de onderneming, de student/cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De student/cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankafschriften van de onderneming aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

Indien de student/cursist in loondienst is en de werkgever van de student/cursist schriftelijk heeft ingestemd (waaronder ook e-mailbericht wordt verstaan) met de betaling van het cursusgeld, inclusief indien van toepassing het extra materiaal, dan blijft bij het ontbreken van de betaling van de werkgever de student/cursist hoofdelijk aansprakelijk en zal het inschrijvingsgeld volledig verhaald worden op de student/cursist.

Het is, indien uitdrukkelijk vastgelegd door de onderneming, mogelijk om bepaalde (beroeps)opleidingen/cursussen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag dient maandelijks via doorlopende opdracht overgemaakt te worden op het rekeningnummer van de onderneming zoals vermeld op de website tot het volledige cursusgeld is voldaan. Gespreide betaling betekent automatisch een toeslag van 5% op het cursusgeld (administratiekosten)

De gespreide betalingen lopen verder ook na het vroegtijdig stoppen van de (beroeps)opleiding/cursus. De betalings -en annulatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Voor sommige (beroeps)opleidingen en cursussen zijn extra materialen nodig die niet zijn inbegrepen in het cursusgeld en die de cursist zelf dient aan te schaffen. Op elke cursuspagina op de website staat geformuleerd of er extra materialen nodig zijn of niet. De cursist verklaart zich voldoende te hebben geïnformeerd over de totale prijs van de (beroeps)opleiding/cursus, inclusief de eventuele bijkomende materiaalkosten of verbruiksvergoedingen.

Alle klachten omtrent de factuur, dienen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst te gebeuren. Ze dienen overgemaakt worden aan de onderneming per aangetekend schrijven en schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 6. NIET-TIJDIGE BETALING

Indien de student/cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn (zie artikel 5) aan de verplichtingen jegens de onderneming heeft voldaan, is de student/cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De onderneming of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de student/cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Bij gebreke aan betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% vanaf factuurdatum verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, zulks met een minimum van veertig euro (€40,00). In deze vergoeding zijn protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn ten laste van de schuldenaar. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de onderneming in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht te Hasselt of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van Hasselt bevoegd, welk ook de woonplaats mogen wezen van de schuldenaar.

ARTIKEL 7. PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.

Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar.

ARTIKEL 8. ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulatie regeling bij (beroeps)opleidingen en cursussen in onze vaste locaties (live en/of live online m.u.v. digitale producten (cfr. art. 9)):

Tot 4 weken voor aanvang is annulatie kosteloos

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum blijft 50% van het cursusgeld verschuldigd.

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum blijft het volledige cursusgeld verschuldigd

Na aanvang van de opleiding/cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Annulatieregeling bij (beroeps)opleidingen en cursussen op locatie met eventueel overnachtingen en maaltijden (o.a. zuiveringsweek, weekends, 3-daagsen, vakantieweken,…)

Voor deze activiteiten moet de locatie lang van tevoren vastgelegd en betaald worden daarom gelden hier strengere regels :

Tot 2 maanden voor aanvang is annulatie kosteloos

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 maanden voor de startdatum blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 4 weken voor de startdatum blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Na aanvang van de opleiding/cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd

Annuleren kan enkel schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch). Indien u verhinderd bent de cursus te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit schriftelijk (via e-mail) vóór de start van de opleiding/cursus (zo niet zal het volledige factuurbedrag aangerekend worden).

Indien een cursus of opleiding niet kan doorgaan o.m. door te weinig deelnemers of andere omstandigheden wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het cursusgeld automatisch teruggestort.

ARTIKEL 9. HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht voor een student (zie artikel 1 definities)

Al onze (beroeps)opleidingen zijn bedoeld voor studenten met een professioneel doel voor ogen. Daardoor is herroeping niet mogelijk.

Herroepingsrecht voor een cursist (zie artikel 1 definities)

1.1.Bij een overeenkomst op afstand beschikt de cursist over een termijn van 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen.

1.2. De termijn van 14 dagen voor herroeping gaat in op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt. Voor producten gaat de termijn in op de dag van levering.

1.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cursist de onderneming per aangetekende brief, gericht aan de maatschappelijke zetel van de onderneming, of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De cursist kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (1.5) maar is hiertoe niet verplicht.

1.4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1.5. Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: [adres], e-mail: [e-mail] :

Ik — deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de inschrijving met bestelnummer — wens te herroepen. Uw naam: — uw adres: — uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum: —

1.6 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht geldt echter niet in de in art. VI. 53 van het Wetboek

Economisch Recht bepaalde gevallen oa.:

* Digitale producten: Omdat dit product meteen tot jouw beschikking wordt gesteld, zie je door op ‘afrekenen’ te klikken, af van je herroepingsrecht en stem je in met directe levering. Je kan jouw online product dus NIET ruilen of annuleren.

* De levering van een goed of dienst die een gepersonaliseerd karakter kent m.b.t. de samenstelling (bv. van de opleiding en de begeleiding van je docent),

* De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,

* Diensten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering

1.7 Gevolgen van de herroeping

Als de cursist de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

De kosten van het terugzenden van producten zijn ten laste van de cursist. Tijdens de herroepingsperiode verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de producten nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Indien je de producten terugbezorgt, doe dit dan zoveel als mogelijk in de originele verpakking, de originele staat en met alle geleverde toebehoren. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Via Sophia of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Via Sophia mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

De onderneming kent een interne klachtenregeling:

KLACHTENREGELING

De onderneming zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. U kunt dan gebruik maken van onze interne klachtenregeling.

1. Begripsbepalingen

Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de student/cursist jegens de onderneming of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, de kwaliteit van de

Klager: de student/cursist of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt

Klachtenfunctionaris: de persoon die is belast met de afhandeling van een klacht, zijnde Els Graindor

2. Toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de onderneming en de student/cursist.

Iedere docent draagt zorg voor klachtafhandeling conform de klachtenregeling.

3. Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van studenten/cursisten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van de klacht van studenten/cursisten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. docenten en medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

4. Informatie bij aanvang dienstverlening

Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt en tevens onderdeel van de algemene voorwaarden en is van toepassing op iedere overeenkomst die door de onderneming met de studenten/cursisten wordt aangegaan.

Bij klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling dewelke niet leiden tot een bevredigende oplossing, bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van de onderneming. Het bestuur doet binnen de 10 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur van de onderneming zijn altijd bindend.

5. Interne klachtprocedure

Indien een student/cursist de onderneming benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid aan een van de klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager hiervan in kennis.

Zowel de klager als degene over wie wordt geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.

Degene over wie is geklaagd tracht samen met de student/cursist tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen acht weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de afhandeling van de klacht.

6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. Verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8. Klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op kantoor besproken en ter besluitvorming vastgelegd.

ARTIKEL 12. DIVERSEN

Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de student/cursist is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door het Vredegerecht te Hasselt of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van Hasselt bevoegd, welk ook de woonplaats mogen wezen van de schuldenaar

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN

De onderneming is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De student/cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien de onderneming niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de onderneming dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de onderneming

De Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

Ten aanzien van studenten/cursisten:

De onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door de student/cursist aan te tonen – grove schuld of opzet van de onderneming bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De onderneming is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. De onderneming is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden

De onderneming is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de student/cursist of aan de deelnemers/gasten aan een opleiding/cursus.

De onderneming is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens student/cursist verstrekte gegevens. De onderneming is evenmin aansprakelijk voor het door de onderneming ontwikkelde en/of samengestelde cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een opleiding/cursus. De onderneming is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een opleiding/cursus. De onderneming is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de student/cursist bij eventuele (overheids)examens. Deze overeenkomst is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis mbt het al dan niet slagen van een student/cursist op het examen.

De onderneming is niet aansprakelijk indien een cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

De onderneming is niet aansprakelijk voor schade indien de student/cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak de onderneming per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de onderneming in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de onderneming of een dergelijke derde aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de onderneming is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de student/cursist betaalde cursusgeld.

ARTIKEL 15. OVERMACHT

Indien de onderneming door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst m.b.t. een (beroeps)opleiding / cursus (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de onderneming gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de onderneming op betaling door de student/cursist voor reeds door de onderneming verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De onderneming zal de student/cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal de onderneming alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de onderneming tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van de onderneming of in dat van toeleveranciers, elektriciteits- en internetstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de onderneming kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de student/cursist (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van de onderneming wordt tevens geacht overmacht te zijn van de onderneming.

ARTIKEL 16. ONTBINDING

De onderneming heeft het recht om de overeenkomst met de student te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:

De student vraagt haar eigen faillissement aan, wordt failliet verklaard of vraagt WCO aan of

Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van de student of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de student of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van de student of de aard van de bedrijfsactiviteiten van de student wezenlijk wijzigt naar de mening van de onderneming; of

De student/cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens de onderneming niet of niet geheel nakomt; of

De student/cursist nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van student/cursist,

De onderneming gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de student/cursist zijn verplichtingen jegens het de onderneming wel zal nakomen.

In geval van ontbinding behoudt het de onderneming zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die de onderneming heeft geleden en worden alle vorderingen van de onderneming op de student/cursist onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 17. PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst de onderneming erop dat alle door de student/cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de onderneming. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de student/cursist zal de onderneming deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Iedere inschrijving voor een opleiding is persoonsgebonden en ook de toegang/login tot het herbekijken van lessen op de online Academy is persoonlijk en op naam. Deze kan en mag dus niet gedeeld worden met derden.

Door de studenten/cursisten verstrekte informatie wordt door de onderneming, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De onderneming conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Beveiligde betalingen

Om uw betaling vlot en veilig te laten verlopen, doen wij een beroep op Mollie. Mollie is een Nederlandse leverancier van betalingsdiensten. Mollie is via beveiligde interfaces verbonden met verschillende banken en kan op die manier meer tal van internationale betalingsmethodes aanbieden, zoals Visa en MasterCard, net als lokale betalingsmethodes, waaronder Bancontact/Mister Cash in België, enz. Uw betaling gebeurt steeds in de beveiligde webomgeving van Mollie. Hier worden uw financiële gegevens verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden beveiligd verstuurd en door ons niet opgeslagen. De volgende gegevens worden verwerkt:

– uw bankgegevens (voorbeeld bankkaartnummer of kredietkaartnummer)

– uw IP-adres

– uw internet brower en apparaat type

– uw voor- en achternaam

Meer informatie over het privacy beleid van Mollie vindt u hier : https://www.mollie.com/be/privacy

ARTIKEL 18. UITVOERING DOOR DERDEN

De onderneming is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de onderneming en betreffende de vrijwaring van de onderneming voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van de onderneming als derden voor wier handelen dan wel nalaten de onderneming aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 19. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

ARTIKEL 20. VERVANGING VAN DOCENT(EN)

De onderneming behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.