Auteursrechten

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest, zoals bv. beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, enzovoorts. De intellectuele eigendomsrechten bieden een juridische bescherming aan creaties of voortbrengselen van de geest, die het gewone of banale overstijgen. Ze worden beschouwd als de intellectuele eigendom van de auteur/maker.

Het auteursrecht verleent rechten door vermogensrechten en morele rechten toe te kennen aan de auteur/maker van het werk. Aangezien het auteursrecht een monopolie of exclusieve rechten toekent aan de auteur/maker van het werk, is de beschermingstermijn beperkt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op basis van het auteursrecht kan de auteur zich verzetten tegen namaak of plagiaat.

Om auteursrechtelijke bescherming te genieten, moet het werk voldoen aan twee voorwaarden:

1. Vooreerst zal het auteursrecht enkel bescherming bieden aan concrete uitdrukkingswijzen.

Ideeën worden niet beschermd.

De bescherming van een werk door het auteursrecht ontstaat uit het loutere feit van de creatie. Van zodra het werk een concrete originele vorm heeft, zal de auteur een beroep kunnen doen op het auteursrecht. Het auteursrecht is m.a.w. een vormvrije bescherming. In tegenstelling tot de andere industriële eigendomsrechten zijn er geen bijkomende formaliteiten vereist, zoals een verklaring, depot of erkenning vooraf.

Enkele voorbeelden van auteurswerken zijn geschriften van welke aard ook zoals boeken, toneelstukken, brochures, opleidingen en cursussen (inclusief: lesvoorbereidingen, bijhorende power point presentaties, originele schema’s en tekeningen, digitale presentaties en webinars, digitale E-learning programma’s, introductieteksten en advertenties …), muziekpartituren, schilderijen, tekeningen, karikaturen, lithografieën, foto’s, animatiefilms, kortfilms, radio – en televisieprogramma’s, bouwplannen, stratenplannen, gebruiksvoorwerpen, computerprogramma’s, enz…

Verder dient gezegd dat het auteursrecht niet enkel het geschreven woord beschermt maar ook het gesproken woord. Originele redevoeringen, lessen en voordrachten worden dus ook beschermd via het auteursrecht.

2. Een tweede voorwaarde voor de bescherming van het auteursrecht is de vereiste van ‘originaliteit’ of ‘oorspronkelijkheid’.

2a. Vooreerst moet het gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur: creatie van de menselijke geest. Er moet een band zijn tussen het beschermde werk en de auteur.

Van geen belang hierbij is de omvang van de geleverde inspanning. Is het werk het resultaat van jarenlang zweten of een plotse ingeving, beiden kunnen beschermd worden door het auteursrecht.

2b. Tweede voorwaarde wordt gevormd door de aanwezigheid van een persoonlijke stempel van de auteur. Er moet met name een eigen inbreng van de auteur of maker terug te vinden zijn in het werk. Het werk moet als het ware een individueel karakter uitstralen van de auteur of maker. Het werk moet dus het banale overstijgen.

WAT ZIJN DE MOGELIJKE SANCTIES

De straffen (artikelen XV.104 en XV.131/1 WER)

Zowel het misdrijf van namaking als de bedrieglijke naamtekening worden gestraft met een geldboete van 500 tot 100.000 EURO (te vermeerderen met opcentiemen = 5,5). In geval van herhaalde overtreding worden de straffen verdubbeld.

De inbeslagname (artikel XV.131/2 WER)

De wet voorziet eveneens in de mogelijkheid de ontvangsten van het misdrijf alsook de zaken die uit het misdrijf voortkomen in beslag te nemen. Zij worden aan de eiser toegewezen naar evenredigheid en worden bij de raming van de schadevergoeding in aanmerking genomen.

De openbare mededeling van de beslissing (artikel XV.131 WER)

De rechter kan bevelen dat de vonnissen publiek worden meegedeeld:

  • hetzij door aanplakking binnen en buiten de gebouwen van de overtreder, op diens kosten;
  • hetzij door publicatie in nieuwsbladen, eveneens op kosten van de overtreder.

De sluiting van de inrichting (artikel XV.131/1 WER)

In geval van herhaling van de in het Wetboek omschreven misdrijven kan de rechtbank, hetzij de definitieve, hetzij de tijdelijke sluiting bevelen van de inrichting van de veroordeelde.

De verantwoordelijkheid van de rechtspersonen (artikel XV.73 WER)

In bepaalde gevallen kunnen de rechtspersonen burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de veroordelingen die worden uitgesproken tegen de bestuurders, vertegenwoordigers of aangestelden van deze rechtspersonen.

Dit betekent dat de rechtspersonen zelf burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroordeling tot het betalen van schadevergoeding, boeten, kosten, verbeurdverklaringen, teruggaven en geldstraffen van welke aard ook, die hun bestuurders, vertegenwoordigers of aangestelden hebben opgelopen.

Eenzelfde principe van burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt voor de leden van de handelsverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, bij overtreding van de bepalingen van deze wet door een vennoot, zaakvoerder of lasthebber.

EGIDIUS MUSIEK EN HET AUTEURSRECHT

Egidius Musiek heeft er altijd een erezaak van gemaakt om alleen lezingen, workshops, cursussen, opleidingen, studiedagen, studieweekends en -weken met een unieke, originele, vernieuwende en authentieke inhoud in zijn activiteitenprogramma op te nemen. Daarom heeft Egidius Musiek rechtsgeldige overeenkomsten afgesloten met verschillende auteurs en docenten voor het uniek en exclusief gebruiksrecht van hun intellectuele eigendom van 1970 tot nu.

De inhoud, zonder uitzondering, van deze intellectuele eigendom met de beschrijving van de gedetailleerde inhoud valt in zijn totaliteit onder de wetten van het auteursrecht kan dus alleen exclusief door Egidius Musiek gebruikt worden.

  1. Vandaar dat het niet toegestaan is aan (oud)docenten, privé personen, (oud)studenten of organisaties om zonder samenwerkingsverband of toestemming van Egidius Musiek of de houders van de intellectuele eigendom zomaar opleidingen, cursussen (zelfs niet met bewust en kunstig gewijzigde titels of inhoud), onderdelen van de inhoud van de opleidingen, cursussen of lessen, schema’s uit de cursusboeken of de lessen, geluidsopnamen en gefilmde lessen of lesfragmenten, lesvoorbereidingen, titels, teksten uit de studiegids of de website, folders of de nieuwsbrief, folderontwerpen, e.a. te kopiëren, over te nemen of te gebruiken alsof het eigen ontwikkelingen betreft. De volledige inhoud van het lessenpakket van Egidius Musiek valt dus onder de regels van het ‘auteursrecht’ en kan niet zonder gevolgen overgenomen worden voor eigen doeleinden.
  2. Het is ook niet toegestaan aan (oud)docenten, privé personen, (oud)studenten of organisaties om zonder samenwerkingsverband of toestemming teksten, schema’s uit cursusboeken of de lessen, specifieke en unieke stappenplannen, onderdelen van opleidingen, cursussen en lessen te gebruiken in eigen publicaties, boeken of artikels. Een bronvermelding zal niet als voldoende worden beschouwd maar de rechtstreekse schriftelijke toestemming voor gebruik is hier de regel.
  3. Het is ook niet toegestaan om geluidsopnamen of gefilmde lessen of lesfragmenten op eigen initiatief te verspreiden of digitaal door te sturen naar anderen tenzij anders afgesproken met de deelnemers van een opleiding. Ook voor de totale inhoud van het digitaal opleidingsplatform “EDUCARE UNIVERSALIS” gelden de regels van het auteursrecht. Alle gratis en betalende digitale introductielessen, kennismakingslessen, webinars, workshops, seminars, cursussen, opleidingen… of onderdelen hiervan die via het platform worden aangeboden Live, Live Online of On Demand en E-learning zijn auteurrechterlijk beschermd. Het is dus verboden om ze te kopiëren, door te verkopen, te vermenigvuldigen, aan publiek te vertonen, onderdelen te gebruiken, fragmenten te verwerken in andere digitale cursussen of opleidingen, enz…
  4. Er zal nauwlettend op worden toegekeken of aan deze voorwaarden wordt voldaan omdat dit de enige manier is om de kwaliteit te garanderen en de specifieke inhoud te vrijwaren van persoonlijke bewerkingen of toevoegingen die niet meer stroken met de originele uitgangspunten.

Bij twijfel zullen de teksten of publicaties ter beoordeling worden voorgelegd aan het volledige team van stafmedewerkers, auteurs en docenten die een integere motivatie zullen opstellen indien beslist wordt dat de overname van inhoud niet kan aanvaard worden.

Vooral als bijvoorbeeld Egidius Musiek wordt aangehaald als referentie en de inhoud niet rechtstreeks overeenstemt met de originele versie wat een directe aanslag zou betekenen voor de kwaliteit. Ook als de originele versie wordt doorweven met eigen meningen of interpretaties en soms zelfs zogenaamd wordt bewezen of gestaafd door een samenraapsel van uitgangspunten en teksten van andere auteurs.

Daarnaast moet er ook over gewaakt worden dat informatie uit de cursusboeken/lessen ook in zijn juiste pedagogische opbouw wordt gebruikt en vooral niet uit zijn totaal context wordt getrokken waardoor er onjuiste conclusies kunnen getrokken worden.

Allemaal redenen om mogelijke kritiek naar de auteur absoluut te vermijden.

Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden dan zal Egidius Musiek overgaan tot het correct toepassen van het auteursrecht en zal er niet geaarzeld worden om onmiddellijk juridische stappen te ondernemen, ook als er later (onbewuste) gevolgen optreden die kunnen leiden tot schade voor de organisatie of de auteur.